[ Forside ] [Bestyrelse ] [Udvalg] [ Booking ] [ Kalender ] [ Vedtægter] [ Regler ]
   


Ungdom


SejlklubKajak
 


Kapsejlere


Regler for leje af klubbens sejlbåde i Juelsminde sejlklub

   

Formål:
Det overordnede formål med JSK er at udbrede viden og lyst til sejlsport gennem aktiviteter i klubben.
Klubbens både indgår som et væsentligt element i denne strategi og støtter op om klubbens vedtægter, samt klubbens strategiplan og fokusområder.

Sikkerhed:
Den ansvarlige skipper har ansvaret for bådens sikkerhed og sødygtighed samt de ombordværende. Der skal være redningsveste til alle ombordværende i båden.

Reservering af klubbådene:
Bådene må ikke bookes til erhvervs-mæssig anvendelse.
Reservering samt betaling sker samtidigt og via online booking på klubbens hjemmeside.
Det er skipperen for den pågældende lejeperiode der foretager booking samt betaling på hjemmesiden.
Når betalingen er gennemført er det ikke muligt at få refunderet beløbet ved evt. No show.

Klubbådene udlejes i perioden 1. april (eller når i vandet) til 30 juni og igen fra 1. august til 15. oktober som halvdagsleje (08.00 til 17.00 eller 17.00 til 22.00)
eller som weekendleje.
I juli kan H-bådene og J-80’erne lejes på ugebasis.

Skema for udlejning af H-bådene og J-80’erne:
 I hverdagene og weekenden enten fra 08.00 til 17.00 eller fra 17.00 til 22.00
I weekenden fra lørdag kl. 08.00 til søndag kl. 22.00
FynCup weekenden fra torsdag fra 20.00 til søndag kl. 22.00.
1 uges ferie i én af de 4 uger i juli fra lørdag kl. 15.00 til lørdag kl. 15.00.

Klubbens både er forhåndsreserveret som følgende:
Mandag 17.00 - 22.00: Pigesejlerudvalget
Tirsdag 17.00 - 22.00: Juniorafdelingen
Onsdag 17.00 - 22.00: Kapsejladsudvalget
Torsdag 17.00 - 22.00: Sejlerskolen

Anvendes de forhåndsreserveret både ikke af udvalgene kan øvrige medlemmer booke bådene efter aftale med det enkelte udvalg eller sejlerskolen.
Ønskes bådene anvendt til kapsejladser er hovedprincippet i de tilfælde, hvor der er datosammenfald, at ungdomssejlerne og pigesejlerne har fortrinsret til booking af bådene.

Klubbens hjælpebåde kan ikke lejes!

Regler for anvendelse af klubbens H-både:
Skipperen skal have duelighedsbevis samt log in til online booking.
Skipperen har erfaring med sejlads for sejl.
Båden efterlades rengjort og fuld tanket.
Motor, sejl og evt. andet medbragt fra jollehusene returneres til deres plads.
Skader, fejl og/eller mangler noteres på White board i jollehallen.
Selvrisiko jf. forsikringspolice afholdes af lejeren.

Regler for anvendelse af klubbens J-80’er:
Skipperen skal have duelighedsbevis samt log in til online booking.
Skipperen skal være godkendt af klubbens forretningsfører
Skipperen har flere års erfaring med sejlads for sejl.
Besætningen skal udgøre mindst 3 personer.
Dog kan båden sejles af kun 2 personer hvis begge er over 18 år.
Hvis 1 person er under 18 år og/eller der ønskes brug af gennaker indhentes tilladelse fra bestyrelsen.
Sejl og evt. andet medbragt fra jollehusene returneres til deres plads.
Skader, fejl og/eller mangler noteres på White board i jollehallen.
Selvrisiko jf. forsikringspolice.

Retningslinier ifbm. leje af klubbens både:
Booking og betaling sker via hjemmesiden hvor link til online booking findes. Bookingen er først endelig når betalingen er gennemført i booking-systemet.
I kalender funktionen kan alle bookninger ses.
Det er skipperen der med sit personlige online log-in laver bookning, betaler og har ansvaret for det lejede fartøj.
Som udgangspunkt tillades flere bookninger, det revurderes dog hvis nogle medlemmer oplever, at en ønsket båd er booket gentagende gange af samme skipper med det resultat at nogle medlemmer ikke kan leje. Opleves dette rettes henvendelse til bestyrelsen.
Skipper på bådene er ansvarlige for bådens sødygtighed og vedligeholdelsen i forbindelse med turen, således at de returneres fuldt funktionsdygtige og rengjorte.
Mangler som ikke umiddelbart kan repareres, meddeles straks til Boatmasteren ved at notere på White board samt sende sms/email til Boatmaster med kort beskrivelse. Boatmaster teamet har det overordnede ansvar for koordinering af vedligeholdelse, klargøring, søsætning, rigning og optagning.
De besætninger, der har anvendt bådene i sæsonen, skal deltage i disse aktiviteter med Boatmasteren som koordinator.
Boatmaster teamet består af mindst 1 person fra hvert udvalg samt evt. frivillige.
Boatmaster findes blandt frivillige og hvis ikke muligt udpeges et udvalg på skift for et år af gangen hvorefter det enkelte udvalg selv finder en Boatmaster for det pågældende år.
Ifbm. med afvikling af stævner i klubben har klubben fortrinsret til booking/blokering af klubbens både.

-       I tilfælde af interessekonflikt mellem udvalgenes fortolkning af reglerne, kan de tages op i bestyrelsen, som i dialog med udvalgene kan træffe anden disponering.

-     Det er frivillige kræfter der driver Juelsminde Sejlklub, så efterlad tingene som du tager dem, og hvor du tager dem, så alle medlemmer inkl. dig selv får mest muligt glæde af klubbens materiel.

-     Efterleves dette dokument ikke forbeholder bestyrelsens sig ret til, at udelukke et medlem fra leje-muligheden af klubbens materiale i en periode.

Skipperen er ansvarlig for at kontrollere fartøjet for evt. skader, hvilket med fordel også kan gøres inden afgang, på samme måde som når man lejer en bil.
Evt. skader inden afgang og/eller efter endt sejlads, og gerne med fotos, sendes i sms til Boatmaster samt noteres på White Board.

Priserne ved leje af klubbens både:

-          Halvdagsleje af H-båd                   :    250 kr.

-          Halvdagsleje af J-80                     :    350 kr.

-          Weekendleje af H-båd                 :    600 kr.

-          Weekendleje af J-80                     : 1.000 kr.

-          FynCup weekend H-båd              :    900 kr.

-          FynCup weekend J-80                 : 1.500 kr.

-          1 uges sommerferie i H-båd         : 1.500 kr.

-          1 uges sommerferie i J-80             : 2.500 kr.

Ønskes anden varighed af lejeperioden end ovenstående kontaktes bestyrelsen.

 


   
   

 

Juelsminde Cup

Njordsejladsen

Samsø Rundt

DH-DM

Bymesterskab

   

 

 Aktive udvalg:

Ungdomssejlerne
Kajakkerne
Kapsejlerne
Tursejlerne
Pigesejlerne
Roerne
Sejlerskolen
Surferne
 

 

Sociale grupper:

60erne
Fruentimmerne
 

 

 

Vil du gerne deltage og være medlem af Juelsminde Sejlklub:

Kontakt: Forretningsføreren på mail.: forf@juelsmindesejlklub.dk
 

Aktive stævner:

Juelsminde cup
Njordsejladsen
Samsø Rundt
Bymesterskab
DH-DM

Distance-sejladserne