| Info | Ungdom | Senior | Piger | Surfer | Roer | Kajak | Booking | Sejlerskolen | Kalender | Klubliv |
   Bådene | Regler for sejlbåde | Booking |

Retningslinier for brug af H-både


Ny regler er under udarbejdelse - forventes klar til sæson 2018

Formål:
Det overordnede formål med JS er at udbrede viden og lyst til sejlsport gennem aktiviteter i klubben. Klubbens både indgår som en væsentligt element i denne strategi og støtter op om klubbens vedtægter samt klubbens strategiplan og fokusområder defineret senest den 1. april hvert år.

JS’s klubbåde skal understøtte uddannelsen af medlemmer, som ikke selv ejer eller har mulighed for at bruge eget lystfartøj. Således at flest mulige for:

1)      kendskab til aktiv sejlads, boathandling og

2)      at forbedre sine færdigheder på kapsejladsbanen.

Grundlaget for udvalgenes beslutninger omkring anvendelse af kølbådene er som skrevet i klubbens strategiplan og fokusområder. Et eksempel kunne være, at der om onsdagen deltager en juniorbesætning og en pigebesætning. Hvis f.eks. 2 hold pigesejlere skal ud at sejle kapsejlads i en weekend, kan man forestille sig, at bådene så tildeles begge pigebesætninger de 2 onsdagsaftener op til stævnet. Ligeså hvis et par mandebesætninger ønsker at benytte bådene til f.eks. DM.

I tilfælde af interessekonflikt mellem udvalgenes fortolkning af reglerne, kan de tages op i bestyrelsen, som i dialog med udvalgene kan træffe anden disponering.

Regler for anvendelse:
Mandag i perioden: Maj, juni, august og september
Pigesejlerudvalget har ansvaret for fordeling af gastepladser for begge H-både.
Fordeling af bådene foregår på opstartsaftenen for pigesejlere (ultimo april). Kan reguleres løbende, hvis der igennem sæsonen opstår behov derfor.

Er der flere interesserede sejlere end gastepladser forsøges disse placeret på andre både,   lykkes dette ikke, vil man kunne benytte bådene på skift. Kan man ikke sejle på en tildelt aften, er man forpligtet til at meddele dette til udvalget eller i henhold til telefonlisten.

Tirsdag i sommerperioden.
Ungdomssejlerudvalget har ansvaret for fordeling af gastepladser for begge H-både til brug for ungdomssejlerne.

Dog skal der koordineres med sejlerskoleudvalget, hvis der viser sig behov for skolesejlads mere end 1 dag i ugen.

Hvis bådene ikke anvendes af ungdomssejlerne eller sejlerskolen, kan øvrige medlemmer også sejle denne aften efter aftale med ungdomsudvalget.

Onsdag i sommerperioden.
Onsdagssejlerudvalget har ansvaret for fordeling af gastepladser for begge H-både.

Fordeling af bådene foregår ved, at besætningerne noterer sig på bådlisten senest onsdagen før den kommende onsdagssejlads.

Er der flere interesserede sejlere end gastepladser forsøges disse placeret på andre både – lykkes det ikke, vil man kunne benytte bådene på skift som vil blive anvist af udvalget. Kan man ikke sejle på en tildelt aften, er man forpligtet til at meddele dette til udvalget eller i henhold til telefonlisten.

Torsdag i sommerperioden:
Torsdags sejlerudvalget har ansvaret for tildeling af gastepladser for begge H-både, sammen med sejlerskoleudvalget

Anvendes bådene ikke til torsdags- eller skolesejlads, kan øvrige medlemmer benytte bådene efter aftale med udvalget og sejlerskolen.

Nye og nyeste sejl:
Nye sejl må kun anvendes til konkurrencer, stævner og kapsejlads, dog ikke de ugentlige aften sejladser. Kun i forbindelse med kommende konkurrencer, stævner og kapsejladser kan der gives en dispensation om anvendelse af disse sejl.

Hvem kan benytte bådene?
For benyttelse af bådene kræves fuldt medlemsskab, dvs. enten junior, aktiv-, par- eller familiemedlemsskab.
I forbindelse med kapsejlads skal hele bådens besætning have fuldt medlemsskab.
Der skal som minimum være en ansvarlig person med duelighedsbevis ombord.

Konkurrencer, stævner og kapsejladser:
Ønskes bådene anvendt til kapsejladser er hovedprincippet i de tilfælde, hvor der er datosammenfald, at den ene båd har ungdomssejlerne fortrinsret til, og pigesejlerne det samme til den anden.
Generelt er udvalgenes holdning den, at de 2 H-både bør ud at deltage i så mange kapsejladser som muligt.

Udvalgene bør indbyrdes så tidligt på sæsonen som muligt få sammensat en kapsejladskalender, som så vil være retningsgivende.

Ønsker om at bruge H-bådene til kapsejladser kan fremsendes til de respektive udvalg fra opstartsaftenen. Prioritering og tildeling sker med en 4 ugers horisont.

Udlån af H-både
Når de ikke bruges til kapsejlads, aftensejlads eller sejlerskole, kan bådene benyttes af klubbens medlemmer til anden sejlads.
Medlemmer, der ikke har egen båd, har altid første prioritet til bådene.
Mindst et af besætningsmedlemmerne skal have duelighedsbevis.
Henvendelse omkring lån af båd sker til de respektive udvalg eller forretningsfører.

Bådkalender
Senest 1. maj sørger ungdoms-, pigesejler- og kapsejladsudvalg for at der ophænges kalender for bådene samt liste over udvalgenes kontaktpersoner i klubhuset.

Alle brugerne skal sikre sig, at besætningen er noteret i kalenderen før afgang fra havn.

Ansvar og vedligeholdelse:
Der vælges en ansvarlig for hver besætning, der anvender båden.

Der skal føres logbog ved brug af båden. Før havnen forlades, skrives, hvem der er den ansvarlige skipper på den pågældende sejlads, og det anføres, hvem der har duelighedsbevis.

De enkelte mandskaber på bådene er ansvarlige for den daglige vedligeholdelse, således at de afleveres fuldt funktionsdygtige og rengjorte. Evt. mangler som ikke umiddelbart kan repareres, meddeles straks til klubbådsadministratoren og skrives i logbogen.

Klubmesteren har det overordnede ansvar for vedligeholdelse, klargøring, søsætning, rigning og optagning.

De besætninger, der har anvendt bådene i sæsonen, skal deltage i disse aktiviteter, med administratoren som koordinator. I de tilfælde, hvor besætningsmedlemmerne er udtrådt af klubben i perioden mellem optagning og søsætning, er det i sidste instans ungdomsejlerudvalget og kapsejladsudvalget, der overfor klubben har ansvaret for den ene båd og pigesejlerudvalget for den anden.

Godkendt af Sejlklubbens bestyrelse den 17. marts 2016.